ОБУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія=Статут ліцею

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням сесії  Обухівської селищної ради

 № 182-6/VIII від 18 червня 2021

 Обухівський селищний голова

  __________________ В.Г. Гезь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ОБУХІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ОБУХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ) код ЄДРПОУ 20287297)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Обухівка

2021 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Обухівський ліцей Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (далі – Ліцей) код ЄДРПОУ: 20287297
 2. Повна назва: Обухівський ліцей Обухівської селищної ради Дніпровського  району Дніпропетровської області.
 3. Скорочена назва: Обухівський ліцей.
 4. Засновником Ліцею є Обухівська селищна рада Дніпровського району     Дніпропетровської області (далі–Засновник), (код ЄДРПОУ: 04338339).
 5. Ліцей є комунальним закладом, об'єктом спільної власності територіальної громади селища Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області
 6. Засновник здійснює свої повноваження відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про освіту», зокрема    фінансує Ліцей, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти.
 7. Уповноваженим органом Засновника, є Відділ освіти, культури, молоді та спорту Обухівської  селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (далі – уповноважений орган).
 8. Юридична адреса Ліцею: 52030, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вулиця Центральна, 36, (код ЄДРПОУ 20287297).
 9. Обухівський Ліцей Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, має печатку, штамп, бланк, ідентифікаційний номер ЄДРПОУ, може мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України, банківських установах.
 10. Мовою освітнього процесу є державна мова.
 11. Ліцей у своїй діяльністю керується Конституцією України, Законами України про освіту, «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної ради України, Актами президента України, прийнятими відповідно до Конституції України та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування та власним Статутом.  
 12. Ліцей є закладом загальної середньої освіти, який здійснює освітню діяльність на трьох рівнях загальної середньої освіти і має такі структурні підрозділи:
 • початкова школа;
 • гімназія;
 • ліцей;
 • інші види освіти – позашкільна;
 • заклад, що реалізує освітні програми  на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип  закладу вищого рівня.
  1. Головною метою діяльності Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової та громадської        активності.  

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині, а саме такі вміння:

 • читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми
  1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.
  2. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, на осіб, які їх замінюють.
  3. Основними завданнями діяльності Ліцею є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в здобувачах освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти.
  1. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  2. Ліцей:
 • Реалізує положення Конституції України, Законів України «Про освіту, «Про повну загальну середню освіту, інших нормативних правових актів у галузі освіти:
 • Задовольняє потреби громадян у здобутті повної загальної середньої освіти;
 • Забезпечує єдність навчання і виховання;
 • Формує освітні програми;
 •  Створює науково-методичну і матеріально-технічну базу для організації і здійснення освітнього процесу;
 • Забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • Охороняє життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників;
 • Формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички; забезпечує добір і розстановку кадрів; 
 • Планує власну діяльність та формує власну стратегію розвитку;
 • Додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • Видає документи про освіту встановленого зразка;
 • Здійснює інші повноваження відповідно до власного Статуту.
  1. Принципами діяльності ліцею є:
 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвитку інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
 • цілісність і наступність  системи освіти;
 • забезпечення універсального дизайну та розумового пристосування.
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • свобода у виборі видів форм здобуття освіти, освітньої програми
 • академічна доброчесність;
 • науковий характер освіти;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу у межах визначених законодавством;
 • гуманізм
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традиції;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, дискримінації за будь-якими ознаками ;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • рівні можливості для всіх;
  1. Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • прозорість, інформаційну відкритість закладу.
  1. Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:
 • для початкової освіти – з 1 вересня  2018 року;
 • для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
 • для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.
 • з 1 вересня 2027 року здобуття профільної середньої освіти становить три роки. Структура Ліцею забезпечує рівний доступ до якісної освіти, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг.
  1. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього  ж навчального року.
  2. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.
  3. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.
  4. Здобуття профільної середньої освіти здійснюється за академічним спрямуванням - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти

Ліцей може мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи двома спрямуваннями.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально- технічної і методичної бази Ліцей організовує навчання за одним або кількома профільними напрямами.

 1. Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
 2. Автономія Обухівського ліцею визначається правом:
 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • проходити в установленому порядку інституційний аудит закладу;
 • налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • самостійно формувати освітні програми;
 • на основі освітніх програм розробляти навчальний план, у тому числі в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;
 • спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи);
 • упроваджувати експериментальні програми;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • розробляти власну символіку та атрибути, форму для здобувачів освіти;
 • видавати документи про освіту встановленого зразка;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково- дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
  1. Обухівський ліцей зобов’язаний:
 • здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;
 • задовольняти освітні потреби громадян, які проживають на території обслуговування закладу, в здобутті повної загальної середньої освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • проходити плановий інституційний аудит у термін та в порядку, визначеними спеціальним законодавством;
  1. В Обухівському ліцеї можуть бути створені та функціонувати предметні комісії,  методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків.
  2. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечуються медичною сестрою ліцею.
  3. Перевезення учнів, педагогічних працівників ліцею здійснюється шкільним автобусом, за визначеним графіком, руху шкільного автобуса, до місця навчання та у зворотньому напрямку (до місця проживання) засновником за рахунок місцевого бюджету.
  4. Обухівський ліцей організовує навчання за інституційною (очна, денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання відповідно до положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 • Обухівський ліцей організовує інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до актів законодавства у сфері освіти і науки.
  1. Обухівський  ліцей створює умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх  індивідуальних потреб і можливостей.
  2. Організація харчування учнів Ліцею здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.
  3. Взаємовідносини Обухівського ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  4. Уповноваженим органом на представництво інтересів трудового колективу є – Рада трудового колективу.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до Закону України «Про освіту, Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарованості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2.Ліцей створює класи з денною, вечірньою, заочною формами здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності, з поглибленим вивченням окремих предметів.

2.3.Ліцей організовує здобуття освіти з екстернатною, сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти.

2.4.Ліцей створює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

2.5.Особи з порушенням фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у ліцеї допоміжними засобами для навчання.

2.6.Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.7.За письмовими зверненнями батьків учнів директор приймає рішення про утворення груп продовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп продовженого дня визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.8.З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази ліцей організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямками.

2.9.Гранична наповнюваність класів у ліцеї складає 30 учнів.

2.10.У ліцеї кількість учнів у класах повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання.

2.11.Порядок поділу класів на групи при вивчення окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.12.Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типової освітньої програми, розробленої та затвердженої Міністерством освіти і науки України або альтернативної освітньої програми, розробленої ліцеєм чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженої відповідно до чинного законодавства про освіту.

Освітня програма, за рішенням педагогічної ради, може бути наскрізною або для окремих рівнів освіти.

Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма ліцею може мати корекційно-розвитковий складник.

  Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею і затверджується наказом директора.

На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.13.Освітні програми передбачають основні компоненти для вільного вибору учнів.

2.14.Ліцей працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.15.Освітній процес у ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.16.Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.17.Режим роботи ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів. На час епідемій може встановлюватися особливий режим роботи ліцею за рішенням органів місцевого самоврядування.

2.18.Загальна тривалість канікул протягом навчального року становить  не менше як 30 календарних днів.

2.19.     Тривалість занять у ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11 – х класах – 45 хвилин.

2.20.Зміна тривалості занять допускається за погодженням педагогічної ради відповідно до норм чинного законодавства.

2.21.Ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.22.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого та/або третього уроку) – 20 хвилин.

2.23.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану ліцею з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

2.24.Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.25.Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітніми програмами та навчальними планами ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.26.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до передбачених санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.27.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка.

2.28.Зарахування учнів до 2-11 класів проводяться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, особової справи, за наявності, медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту.

2.29.  Директор ліцею зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ліцею, статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.30. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та  базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

2.31.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.32. Переведення учнів ліцею до наступного класу здійснюється у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.33.У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву і зазначення причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

2.34.Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчинне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.   

2.35.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральними органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.36.Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.37. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники ліцею.

2.38. За вибором ліцею оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження ліцеєм власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

2.39.Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крам випадків, визначених законодавством.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного проходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.40.У разі вибуття учня із ліцею (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

2.41.Оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

2.42.Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.43.Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у паперових або електронних класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.44.Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня загальної середньої освіти незалежно від її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту: свідоцтво про початкову освіту; свідоцтво про базову середню освіту; свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.45.У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначають за системою оцінювання, визначеною законодавством.

2.46.За відмінні успіхи у навчанні учні 3-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам гімназії видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу ліцею можуть встановлюватися різні форми морального заохочення.

2.47.Організація харчування учнів, в тому числі забезпечення безкоштовним харчування дітей пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами здійснюється у встановленому законом порядку.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками освітнього процесу в ліцеї є: учні, педагогічні працівники, інші працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються  Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» іншими законодавчими актами, цим статусом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.3.Учні мають право на:

oнавчання впродовж життя та академічну мобільність;

oіндивідуальну освітню траєкторію, що реалізується , зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; 

oякісні освітні послуги;

oсправедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

oсвободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

oвідзначення успіхів у своїй діяльності;

oбезпечні та нешкідливі умови навчання;

oповагу людської гідності;

oзахист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь – якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

oкористування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

oдоступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

oучасть у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;

oінші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

3.4. Учні зобов’язані:

oвиконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти, дотримуючись принципу академічної доброчесності, який передбачає:

·самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

·посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

·дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

·надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;

oдотримуватися установчих документів, правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

oповажати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

oвідповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

oбрати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством у порядку та з дотриманням пільг, передбачених законодавством України;

oдотримуватися правил особистої гігієни;

oбрати участь у чергуванні по закладу, класу, їдальні у виконанні інших робіт по самообслуговуванню, а також у благоустрою території закладу.

 1. Здобувачі освіти Обухівського ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування організовується у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями і станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах  охорони здоров’я.

Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників.

3.6.За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені

до такої академічної відповідальності:

oповторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

oповторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

 1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 1. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки..

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора ліцею, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

 1. Педагогічна інтернатура передбачає заходи, що забезпечують здобуття та вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника.

Виконання обов’язків педагога – наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

 1.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог  законодавства про працю.

 1. Заступники директора, педагогічні та інші працівники Обухівського ліцею призначаються на посади та звільняються з посад директором ліцею. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Директор призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

 1. Педагогічні працівники Обухівського ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою.

 1. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
 2. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 1. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за їх ініціативою. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентісного навчання та нові освітні технології. Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 1. За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.17.Педагогічні працівники ліцею мають право на:

oакадемічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

oпедагогічну ініціативу;

oрозроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед, методик компетентнісного навчання;

oкористування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

oпідвищення кваліфікації, перепідготовку. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах – практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо). Результати підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання і підтвердження. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника в інших суб’єктах освітньої діяльності визнаються окремим рішенням педагогічної ради;

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні ліцею;
 • участь у роботі колегіальних органів управління ліцею.

3.18.Педагогічні працівники ліцею зобов’язані:

oдотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

oвиконувати обов’язки, визначені Законом України «Про освіту», «Законом про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документа ліцею, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

o забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

oвикористовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;

oволодіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

oпостійно підвищувати свою педагогічну майстерність;

oвиконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

oсприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

oвиконувати накази і розпорядження директора ліцею;

oбрати участь у роботі педагогічної ради засіданнях методичних рад;

oдотримуватися академічної доброчесності, яка передбачає:  

·посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень відомостей;

·дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

·надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

·контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;

·об’єктивне оцінювання результатів навчання;

oдотримуватися педагогічної етики;

oповажати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

oнастановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

oформувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

oвиховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

oформувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами;

oзахищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

oдодержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

 1. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню роботу з науково- методичною та експериментальною, використовуючи інноваційні технології навчання.
 2. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Обухівського ліцею й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 3. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
  1. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та установчими документами ліцею.
  2. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
  3. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із  законодавством.
  4.      Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.
  5. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту їх зарахування до ліцею.
  6. Батьки здобувачів освіти, та особи які їх заміняють мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Обухівського  ліцею;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Обухівського ліцею;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Ліцеї та заплановані педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Обухівського ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у  закладі та його освітньої діяльності.
  1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Обухівського ліцею;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 •  сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними  групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати її суверенітет і територіальну цілісність;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею.

ІУ. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

 1. Директор ліцею здійснює безпосереднє управління Обухівським ліцеєм та несе  відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.

Директор є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

 1. Директор ліцею призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною  мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

 1. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.
 2. Положення про конкурс на по44саду керівника розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 3. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.
 4. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни підряд (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в ліцеї на іншій посаді.
 5. Директор ліцею має право:
 • підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 • приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;
 • призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи закладу;
 • призначає та звільняє з посад заступників директора ліцею, педагогічних та інших працівників  ліцею, визначає їх функціональні обов’язки;
 •  має право оголосити конкурс на вакантну посаду;
 • здійснювати розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників закладу;
 • здійснювати розподіл здобувачів освіти одного року навчання між класами (наповнюваність класів);
 • ініціювати перед Власником або Органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати у межах своєї компетенції письмові або усні накази, розпорядження або доручення, обов’язкові до виконання для усіх працівників ліцею  і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/ або юридичними особами в межах власних повноважень;
 • відповідно до законодавства, цього Статуту, колективного договору, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів, тощо;
 • ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;
  1. Директор ліцею зобов’язаний:
 • виконувати реалізацію державної освітньої політики відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» Кодексу Законів України про працю, статуту, підзаконних нормативно-правових актів, інших законодавчих актів України, рішень засновника,  а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею;
 • планувати та організовувати діяльність ліцею;
 • забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку ліцею;
 • затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників ліцею;
 • організувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
 • контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;
 • забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;
 • контролювати дотримання працівниками закладу правил внутрішнього трудового розпорядку та своїх посадових обов’язків, нормативно-правових документів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, санітарно-гігієнічних вимог та інших нормативних документів;
 • створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками ліцею;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування ліцею;
 • формувати засади здорового способу життя учнів та працівників ліцею;
 • забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у ліцеї;
 • організувати та контролювати харчування і медичне обслуговуванню учнів;
 • щорічно звітувати про свою роботу перед громадськістю;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством цим Статутом, колективним договором (у разі наявності) та трудовим договором;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів відповідно до законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;
 • організувати документообіг, звітність відповідно до законодавства.
  1. Директор ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і трудовим договором.
  2. Власник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.
  3. Керівник несе відповідальність за:
 • свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками  та загальними зборами (конференцією), Засновником, громадськістю, тощо;
 • організацію належного контролю, обліку, дотримання розпорядку дня, трудової та фінансової дисципліни;
 • якість та ефективність роботи ліцею;
 • дотримання вимог охорони дитинства;
 • дотримання прави санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки, протипожежного та цивільного захисту;
 • створення на робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів (при безумовному фінансуванні), а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
 • Виконання покладених на нього обов’язків, визначених Контрактом, посадовою інструкцією, чинним законодавством України.
  1. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління  ліцею. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.
  2. Директор ліцею є головою педагогічної ради – постійно діючого колективного органу управління закладом
  3. Педагогічна рада:
 • схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення  академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо випуску учнів, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального заохочення учнів, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.
  1. Засідання педагогічної ради проводяться у міру необхідності, але не менш як чотири рази на рік.
  2. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання , який підписується головою та секретарем педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора ліцею.
  3. Громадське самоврядування в ліцеї – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в ліцеї, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) ліцеєм та в управлінні у межах повноважень, визначених законом та установчими документами ліцею.
  4. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у ліцеї здійснюються на принципах:
 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенства права;
 • взаємної поваги та партнерства;
 • репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадського суспільства і правоможності їх представників;
 • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
 • пріоритету узгоджувальних процедур;
 • прозорості, відкритості та гласності;
 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 • взаємної відповідальності сторін.
  1. У ліцеї можуть діяти:
 • органи самоврядування працівників ліцею;
 • органи самоврядування учнів;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органам самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею.

 1.  У ліцеї створюються та функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників.
 2. При ліцеї за рішенням засновника може створюватися і діяти піклувальна рада. Піклувальна рада  ліцею створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами ліцею.
 3. Піклувальна рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
 4. Члени піклувальної ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.
 5. До складу піклувальної ради ліцею не можуть входити учні та працівники ліцею.
 6. Піклувальна рада має право:
 • брати участь у визначенні стратегії розвитку та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його директора;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором ліцею;
 • вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання директора ліцею з підстав, визначених законом;
 •    здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.
  1.   Засновник ліцею:
 • затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
 •  укладає строковий договір (контракт) з керівником ліцею, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами;
 • розриває строковий договір (контракт) з керівником ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами ліцею;
 • створює директору всі необхідні умови для належного виконання ним своїх обов’язків;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумового пристосування;
 • забезпечує виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України для директора ліцею під час виконання ним своїх трудових обовязків;
 • забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази Ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • забезпечує відповідно до законодавства створення у ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб із особливими освітніми потребами.
  1.  Засновник ліцею зобов’язаний:
 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти, Санітарного регламенту та ліцензійних умов;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в Обухівському ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу зокрема для осіб із особливими освітніми потребами.
  1. Штатний розпис ліцею затверджується директором після погодження із уповноваженим органом на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
  2. Ліцей має право користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
  3. Порядок діловодства у ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами.
  4. Звітність про діяльність ліцею здійснюється відповідно до законодавства.

У. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 1. Ліцей проводить фінансово-господаоську діяльність відповідно до бюджетного кодексу України, Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про повну загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
 2. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозиції ліцею.
 3.  Фінансування ліцею здійснюється з державного та місцевого бюджетів відповідно до бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування можуть бути:

 • доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
 • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • гранти;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
  1. Отримані із зазначених джерел кошти використовуються ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.
  2. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються ліцеєм, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання. 
  3. Ліцей має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти – на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.
  4. Ліцей здійснює витрати у межах затверджених кошторисом обсягів на:
 • формування структури ліцею та його штатного розпису;
 • оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
 • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд ліцею;
 • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
 • укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності ліцею.
  1.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів.
  2. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів шляхом передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів гімназії.
  3. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
  4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  5.  До майна ліцею належать:
 • нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання , транспортні засоби, службове житло, тощо;
 • майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 • інші активи, передбачені законодавством.

Майно ліцею належить йому на правах визначених законодавством

 1.  Ліцей є балансоутримувачем майна.
 2. Порядок, умови та форми набуття ліцеєм прав на землю визначаються Земельним кодексом України.
 3. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ліцею не підлягають вилученню, крім видків, встановлених законодавством.
 4.   Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
 5.  Кошти отримані від використання вивільнених приміщень ліцею, використовуються виключно на освітні потреби.
 6. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ліцею, використовуються виключно на його потреби.

УІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. Ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами, тощо.
 2. Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).
 3. Валютні, матеріальні надходження від впровадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються ліцеєм, для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.
 4. Ліцей, педагогічні працівники, учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

УІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 1. У ліцеї функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти, яка включає:
 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;
 • критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 •  критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності директора;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;
 • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумового пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.
  1. Центральні органи виконавчої влади:
 • надають рекомендації ліцею щодо організації функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • за результатами експертизи затверджують освітні програми загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основних типових);
 • проводять моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 •  у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль) за ліцеєм щодо дотримання ним законодавства;
 • здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо зовнішнього незалежного оцінювання;
 • здійснюють інші повноваження, визначені законом.
  1. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у повному порідку один раз на 10 років.
  2. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
  3. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, директора, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради ліцею.
  4. Результати інституційного аудиту оприлюднюється на сайті ліцею, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.
  5. У разі, якщо ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

УІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 1. Ліцей забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • статут ліцею;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління ліцею;
 • кадровий склад ліцею згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 •   територія обслуговування, закріплена за ліцеєм його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ліцеї;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення ліцею;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність ліцею;
 • правила прийому до ліцею;
 • умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.
  1. Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

 1. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію ліцею приймає засновник.
 2. У випадку реорганізації ліцею його права та обов’язки переходять правонаступникові.
 3. Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником.
 4. У разі призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управлінням ліцеєм. 
 5.  Ліцей вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
 6. При реорганізації і ліквідації ліцею працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 7. У разі ліквідації ліцею його активи передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
 2. У разі виникнення потреби, до даного Статуту можуть вноситися зміни і доповнення. Зміни до Статуту розробляються директором та затверджуються рішенням засновника.

 

 

 

Селищний голова                                                                              В.Г. Гезь