ОБУХІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум=Звіт директора Обухівського ліцею за 2022-2023 навчальний рік

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Обухівського ліцею

Віри Джур

ЗА 2022-2023 Н. Р.

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

 А. Барбюс

 

Шановні колеги, батьки, учні!

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2022-2023 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор закладу освіти керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу закладу освіти: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом ліцею та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Заклад освіти заснований на праві комунальної власності.

Засновником Закладу є Обухівська селищна рада . Органом управління Закладу є відділ освіти, культури, молоді та спорту Обухівської селищної ради.

Головною метою Закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття  початкової, базової та повної загальної  середньої освіти.

Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття початкової, базової та повної загальної  середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності;
 • булінг;
 • психологічна підтримка учасників освітнього процесу.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України,    постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

Робота педагогічного колективу в 2022-2023 н. р. була спрямована на реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти. Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

1. Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб.

 3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активного освітнього закладу. Матеріально-технічне забезпечення.

 

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору

Освітній  процес у закладі освіти розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2022 року по 31 травня 2023 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  та погодженим начальником Дніпровського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та семестровою системою.

Організація навчання у 1-4 класах, 5-11 класах здійснювалась  за  освітніми програмами та типовими навчальними планами.

Кількісний склад працівників закладу освіти становить  50 педагогічних працівників та 23 технічних.

Серед  50 учителів:

16  –  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що становить -32%;

10– «спеціаліст першої категорії» - 20% ;

 7 – «спеціаліст другої категорії» - 14 %;

17 – «спеціаліст» - 34%;

 6  вчителів – педагогічне звання «вчитель-методист» (Джур В.Б., Говоруха Л.Г., Сенець О.В., Лисенко С.М., Семененко А.Ф., Солдатенко Н.А.);

  10  – звання «старший учитель» (Коваленко Н.В., Мальцева В.М., Тороп С.В., Грек І.Є., Таряник О.А., Полова В.І., Нестеренко С.П., Ткаченко О.І., Рудовська Н.П., Шевченко Т.О.);

У закладі освіти працюють всі вчителі за фахом. Вакансії на наступний навчальний рік: вчитель англійської мови-18 год, вчитель математики-18 год, вчитель історії-18 год.

Створено належні  умови для різних формнвчання навчання і вжиті заходи щодо її впровадження в освітній процес.

Освітній процес у 2022/2023 навчальному році був організований з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям.

Реалізація інваріантної та варіативної складових  навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2022/2023 н. р. була спланована враховуючи побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для підсилення  вивчення окремих предметів інваріантної складової, впровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуально-групових занять з метою надання якісної освіти. Загальна кількість годин на варіативну складову становить 48 годин.

У школі І ступеня на варіативну складову виділено 8 годин на підсилення мовно-літературної галузі (українську мову) по 1 годині в кожному класі.

У школі ІІ ступеня на варіативну складову виділено 18 годин:

 -  курс за вибором:  «Стем-лаб» в 5-х та 6а класах (по 1 годині)в кожному класі,

- з метою підвищення рівня знань та якості викладання української мови у 5-х і 8-х класах (по 0,5 та 1 годині), математики у 5-х, 7б, 8-х,9-х класах (по 0,5 та 1 годині) відповідно.

У школі ІІІ ступеня на варіативну складову виділено 22  години:

- у 10-11-х класах запроваджено вивчення української мови і літератури та математики як профільних предметів по 2 години на кожний предмет у всіх класах.

-на проведення індивідуальних занять і консультацій з метою якісної підготовки учнів  до НМТ з історії України та англійської мови у 10-11 класі по 1 годині на кожний предмет.

 У 2022/203 навчальному році проведено комплекс заходів щодо роботи з учнями допрофільних та вибору профільних предметів:

 • робота психолога (діагностика) з виявлення нахилів учнів;
 • вироблення шкільними методичними об’єднаннями пропозицій щодо планування предметів, факультативів курсів за вибором у профільних і допрофільних класах;
 • проведення батьківських зборів у 7, 8, 9 класах за участю адміністрації, класних керівників (дистанційно) та очно.

Мережа класів

Адміністрацією  та педагогічним колективом ліцею проведено певну роботу щодо збереження й розвитку  шкільної  мережі. Проектна потужність закладу освіти  – 520 учнів.

У закладі освіти   фактично навчається -714 учнів.

Кількість класів: 23 .

 

Структура контингенту

Навчальний рік

Поточний

Попередній

Кількість учнів

714

690

Загальна кількість класів:

23

23

 

Середня наповнюваність класів у 2022-2023 навчальному році становить 31 учень. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків  на території обслуговування селищною радою;
 • спільна робота з ЗДО;
 • організація класів з інклюзивною формою навчання;
 • функціонування гуртків;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • надання закладом якісної освіти.

Аналіз руху учнів

Учнів на початок 2022/2023 н. р.

Вибуло

Прибуло

Учнів на кінець 2022/2023 н. р.

714

15

15

714

Аналіз  руху учнів свідчить, що вибуття учнів зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з виїздом за кордон.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення і створення відповідних умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.  На обліку в ліцеї числиться 252 дитини пільгових категорій:діти-чорнобильці-3, діти-афганці-1, діти-інваліди-10, діти-сироти-2, діти-під опікою-3, діти-з малозабезпечених сімей-4, діти- з обмеженими можливостями-2, діти-з сімей АТО-18, діти- з сімей учасників війни-70, діти- з сімей загиблих учасників війни-3, діти- з сімей СЖО-9, діти- з багатодітних сімей-114.

 Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання: інституційна (очна(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);Індивідуальна (екстернатна, сімейна (вона ж –домашня), педагогічний патронаж), а також навчання в класах з інклюзивною формою.

Протягом 2022/2023 навчального року в ліцеї, відповідно до заяв батьків та висновку ІРЦ, було організовано навчання в класах з інклюзивною формою навчання для 14 учнів: у 2-А класі – 2 учні, асистент вчителя- Мариняк Н.В., у 2-Б класі-4 учні, асистент вчителя- Готвянська Д.М., у 3-А класі- 2 учні, асистент вчителя- Соболь О.О., у 4-А класі-1учениця, асистент вчителя – Гордельянова Я.В., у 4-Б класі-2 учні,  у 5-Б класі- 1 учень, асистент вчителя – Таряник О.А., у 6-Б класі-1 учениця, асистент вчителя- Санюкович М.О., у 8-Б класі- 1 учениця.  Всі асистенти вчителів пройшли курсову  перепідготовку відповідно до плану курсової перепідготовки у 2022,2023 роках.

 На початок навчального року  для учнів з особливими освітніми потребами  розроблено індивідуальні програми розвитку за участю батьків, класних керівників, психолога. Індивідуальні програми розвитку протягом року переглядалася, корегувалися відповідно до рекомендацій групи корекційних педагогів (відповідальна Сенець О.В.),асистентів вчителів, психолога та розвитку дітей. 

  За висновками  ПМПК  введено корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, ЛФК, робота з психологом. Основна увага – психологічна підтримка дітей під час освітнього процесу.

 Розроблене та введене в дію положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

Проте гострою проблемою залишається облаштування ресурсної кімнати для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому це є одним із основних пріоритетних напрямків роботи адміністрації ліцею на наступний навчальний рік.

На початок 2022-2023 навчального року в ліцеї навчалося 36 учнів з числа переселенців, на кінець року цифра не змінилася.

 

У закладі обладнано 23  класних кімнат. До послуг учнів  спортивна зала, бібліотека, 2 комп’ютерних класи, їдальня, медичний кабінет, спортивний майданчик, міні-футбольне поле.

Кабінети інформатики, бібліотека, адміністративні кабінети забезпечені комп’ютерами та мультимедійним обладнанням. Створена локальна мережа Internet.

 Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою Нової української школи, забезпечено комп’ютерами, телевізорами, принтерами, ламінатором та необхідним навчальним обладнанням. Учні пільгових категорій отримали ноутбуки, хромбуки.

Усі наявні у закладі освіти комп’ютери підключені до мережі Інтернет (100 Мбіт/с)та мережа Wi-Fi.

Для задоволення освітніх запитів дітей та учнівської молоді в закладі освіти функціонує 11 онлайн-гуртків «Хоровий», «Юні друзі природи молодшого шкільного віку», «Українська народна вишивка», «Основи біології»,  «Петриківський розпис», «Шаховий», «Юні лісівники-дендрологи», «Біологія людини», «Юні охоронці природи», «Театральне мистецтво», «Джура», які дають можливість всебічного розвитку дітей.

В осінньо-зимовий період працює  автономна  котельня. Тепловий режим  під час опалювального сезону - в межах норми.

Стратегія розвитку закладу освіти зумовлена якісним оновленням змісту освіти, що полягає в необхідності привести її у відповідність із світовими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.

В 2022-2023 навчальному році шкільна освіта постала перед новими викликами: пандемія коронавірусу та оголошено воєнний стан з 24.02.2022 року.. В таких умовах освітній процес адаптовано до найбільш безпечної форми навчання – дистанційної. Дистанційне навчання відбувалося з використанням платформ та інструментів  дистанційного навчання.  В своїй діяльності педагогічні працівники та учні закладу освіти використовували наступні освітні платформи та інструменти: Google Classroom, Learning Apps. org, Classtime, Quizizz, «На урок», «Всеосвіта»,  «МійКлас», «Всеукраїнська школа онлайн».Активно використовують різні форми навчання такі вчителі: Гладка Т.І., Сенець О.В., Шевченко Т.О., Ільченко А.О., Дьоміна Я.В., Гнатюк А.Д., Грунт М.А.

 

Освітнє середовище вдосконалювалось відповідно Концепції НУШ.

Протягом 2022-2023 навчального року виконувались основні завдання Стратегії щодо вдосконалення освітнього середовища:

- організовано  практичні заняття з надання домедичної допомоги для учнів і вчителів, тренінги з дій у надзвичайних ситуаціях;

- створено безпечний єдиний інформаційний простір відповідно Стратегії розвитку закладу освіти на 2022-2027 рр.;

Заклад забезпечено інформаційними матеріалами щодо правил поводження під час адаптивного карантину та воєнного стану.

Забезпечено обізнаність учнів з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Проведено об’єктові тренування, тренінги з використання вогнегасників під час проведення Дня ЦЗ у ліцеї.

 Відповідно вимог забезпечено архітектурну доступність до ліцею.

Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя

Робота  закладу освіти із запобігання дитячому травматизму в побуті  упродовж 2022/2023 навчального року здійснювалась відповідно  до законодавства.

У 2022/2023 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, ради ліцею, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У  закладі освіти наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В  класах оформлені куточки  з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі освіти у 2022/2023 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу освіти.

У класних журналах 1-11-х класів  відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. Перед літніми канікулами класними керівниками 1-11 класів були проведені бесіди, інструктажі відповідно до листа МОН України від 19 травня 2023 року «Правила безпеки під час літніх канікул: які роз’яснення повинні провести у школах».

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму.

 З вересня 2022 по червень 2023 року не було зафіксовано жодного випадку травм під час освітнього процесу та в побуті.  Проте, не було дотримано алгоритму дій після травмування дитини на уроці. Учениця 8-Б класу на уроці математики (вчитель Рудовська Н.П.) травмувала ногу через необережність.

У 2023/2024 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Стратегічна ціль: СПРАВЕДЛИВЕ І ОБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Прагнемо, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним. Педагогічні працівники в усній формі, на сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу знайомили учасників освітнього процесу з критеріями оцінювання. Учні залучаються до спільного розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі  розробляють компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати навчання кожного учня, регулярно надають учням ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи. Результати незалежного оцінювання, зовнішніх та внутрішніх моніторингів корелюємо із результатами підсумкового семестрового та річного оцінювання. Питання розглядалося на тренінгах, засіданнях методичної ради ліцею.

Упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного й інтегративного підходів в освітній процес передбачає активне включення дітей в організацію навчання. Компетентнісне навчання вимагає нових підходів до оцінювання. Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню та рівневому оцінюванню.

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є вхідний контроль (проведено у вересні), поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). В цьому навчальному році в зв’язку з воєнним часом всі здобувачі освіти були звільнені від проходження  ДПА.

У закладі освіти використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

На жаль, бачимо, що вчителі не дотримуються Критеріїв оцінювання, завищують оцінки, надходили скарги на необ’єктивне оцінювання учнів.

Згідно з річним планом роботи ліцею  на 2022/2023 навчальний рік заступниками директора з навчально-виховної роботи Говорухою Л.Г., Сенець О.В. було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-11-х класів за 2022/2023 навчальний рік.

У початкових класах навчається 257 учнів,  у 5-9 класах - 370 учнів, у 10-11 класах –87 учнів.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2022/2023 навчального року із 714  учнів 1- 11 класів:

-   257  учнів 1-4  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;

-  626 учнів переведено на наступний рік навчання;

-   14 учнів закінчили навчання за інклюзивною  формою;

-  44 учні нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

- не атестованих учнів немає;

-залишені на повторний курс-3учні;

-учні 1-4,5-х класів отримали свідоцтва досягнень.

Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   наведено  в  таблиці:

 

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

Примітка

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

5-А

32

0

0%

9

28%

11

34%

12

38%

 

5-Б

28

0

0%

14

50%

9

32%

5

18%

 

5-В

27

0

0%

17

63%

7

26%

3

11%

 

6-А

31

0

0%

21

68%

8

26%

2

6%

 

6-Б

33

0

0%

15

45%

13

40%

5

15%

 

7-А

20

0

0%

15

75%

4

20%

1

5%

 

7-Б

41

0

0%

15

37%

22

54%

4

9%

 

8-А

38

0

0%

18

47%

17

45%

3

8%

 

8-Б

40

0

0%

24

60%

15

38%

1

2%

 

9-А

31

0

0%

17

55%

10

32%

4

13%

 

9-Б

31

0

0%

18

58%

12

39%

1

3%

 

9-В

19

2

11%

12

65%

4

19%

1

5%

 

10-А

21

1

5%

11

52%

8

38%

1

5%

 

10-Б

29

0

0%

17

59%

11

38%

1

3%

 

11

37

0

0%

21

57%

10

27%

6

16%

 

Всього

458

3

1%

244

53%

161

35%

50

11%

 

 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

    З учнями, які мають бали початкового рівня за результатами річного оцінювання були проведені такі види роботи: індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками, додаткові заняття з предметів, індивідуальні завдання(Ільченко А.О., Шевченко Т.О., Рудовська Н.П., ГураН.М.). Розглядалось це питання на нараді при директорові й на засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувались причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі:

 • відсутня система роботи із слабо встигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу,
 • недостатній зв’язок учителів із батьками.

Стратегічна ціль: ЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ

Здійснення внутрішнього моніторингу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів освіти здійснюватиметься відповідно типового Положення про внутрішній моніторинг. Систематично (згідно графіків) проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти з усіх навчальних предметів (курсів) освітніх галузей згідно плану роботи освітнього закладу; вивчення стану викладання математики, інформатики, історії України та правознавства, української мови. За результатами моніторингів здійснюється  аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування. Результати обговорюються на засіданнях МО, педагогічній раді. Проводиться анкетування серед учителів з метою виявлення недоліків в роботі.

Ефективність застосованих заходів регулярно оцінюється на всіх рівнях управління освітніми процесами.

Критерії оцінювання, система оцінювання навчальних досягнень вдосконалюються, впроваджується елементи  формувального оцінювання в 5-11 класах, враховується індивідуальний поступ учня,  здобувачі знань залучаються до розроблення критеріїв, самооцінювання та взаємооцінювання.

Стратегічна ціль: ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ

На  сучасному  етапі  розвитку  України,  коли  існує  пряма  загроза денаціоналізації,  втрати  державної  незалежності  та  потрапляння  у  сферу впливу  іншої  держави,  виникає  нагальна  необхідність  переосмислення зробленого  і  здійснення  системних  заходів,  спрямованих  на  посилення патріотичного виховання  молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

 • повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
 • участь у громадсько-політичному житті країни;
 • повага до прав людини;
 • верховенство права;
 • толерантне  ставлення  до  цінностей  і  переконань  представників  іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
 • рівність усіх перед законом;
 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Тобто провідне місце у виховання сучасної молоді займає саме громадянська освіта та патріотичне виховання.

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243), згідно з річним планом роботи закладу освіти педагогічний колектив у 2022/2023 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, працював над впровадженням проблеми «Формування компетентної особистості в умовах сучасної школи через вивчення системи духовно – моральних цінностей українського народу».

Виховна робота з учнями була проведена за такими орієнтирами:

-  фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації;

-  виховання та розвиток особистості дитини;

-  громадянське виховання;

- родинно-сімейне виховання;

- трудове виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- морально-правове виховання;

- екологічне виховання;

- формування здорового способу життя;

- превентивне виховання;

-протидія всім видам насильства.

Пріоритетними напрямками виховної роботи були національно-патріотичне виховання та духовний розвиток дитини.

Проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив закладу освіти:

 • формування здоров'язбережувальної компетентності учнів;
 • розвиток дієвого учнівського самоврядування;
 • впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • використанням інноваційних технологій в організації виховного процесу;
 • стимулювання лідерства поряд із формуванням умінь колективної праці;
 • створення ситуації успіху;
 • реалізація проектів різних рівнів;
 • поліпшення матеріально-технічної бази для реалізації виховних завдань.

Для узагальнення різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичного об'єднання та наради класних керів­ників. Питання виховної діяльності заслуховувалися на засіданнях педагогічної ради.

Підвищення професійного, методичного рівня класних керівників здійснювалося через різні форми методичної роботи, зокрема в межах роботи кафедри класних керівників (керівник Гладка Т.І., педагогічний стаж 9 років). Методичне об’єднання працює над проблемною темою «Формування компетентної особистості в умовах сучасної школи через вивчення системи духовно – моральних цінностей українського народу».

Робота методичного об’єднання включає в себе питання організації навчально-виховного процесу, практичні заняття, ознайомлення з нормативними документами, взаємовідвідування виховних заходів

Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців, психологічний стан здобувачів освіти під час воєнного стану.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

         Освітній процес   організовано  відповідно   до  навчального   плану  на  2022/2023 навчальний  рік  та    плану  роботи  школи. Робота закладу здійснювалася згідно з чинним законодавством і спрямовувалася на виконання основних завдань і положень законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»,  Положення про дитячі будинки та школи-інтернати, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Національній стратегії у сфері прав людини, Концепції розвитку громадянської освіти на 2020-2024 роки.

Педагогічний колектив в своїй діяльності керувався Основними  орієнтирами  учнів в закладі освіти, які включають залучення школярів до різних форм творчої та суспільно – корисної   діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо – естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, що організовуються у позакласний час.

Здійснюється моніторингова діяльність за такими напрямами:

 • відвідування учнями закладу освіти;
 • участь учнів у загальношкільних заходах;
 • рівень вихованості учнів, які належать до «групи ризику»;
 • соціальний паспорт закладу освіти;
 • діяльність класних керівників;
 • стан здоров'я учнів за медичними картами;
 • рівень фізичної підготовки учнів;
 • реалізація заходів, спрямованих на збереження здоров'я школярів;
 • стан психічного здоров'я та розвитку можливостей кожної дитини;
 • виявлення учнями турботи про своє здоров'я;
 • ефективність організації виховних заходів;
 • реалізація заходів, спрямованих на формування системи цінностей.

Виховна діяльність проводилася за основними напрямками  у вихованні підростаючого покоління: 

  - ціннісне ставлення до суспільства і держави 

  -  ціннісне ставлення до праці 

  - ціннісне ставлення до природи 

  - ціннісне ставлення до мистецтва 

  - ціннісне ставлення до людей 

  - ціннісне ставлення до себе 

В основу організації системи виховної роботи навчального закладу покладено Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді, взаємодію МАН, широкої мережі гуртків, факультативів, спортивних секцій, учнівського самоврядування.

         Серед проведених традиційних шкільних заходів є: День знань (01.09), Міжнародний день грамотності (08.09), День фізичної культури і спорту в рамках якого проведено лінійку до відкриття Олімпійського тижня, Олімпійські уроки, виставку малюнків та флешмоби (10.09), виставка квіткових та овочевих композицій «Дари щедрої осені» (17.09), флешмоб «Голуб миру» до Міжнародного дня Миру (21.09), загальношкільні заходи до Дня працівників освіти (01.10), День людей похилого віку (01.10), урочисті заходи до Дня Захисника України, привітання воїнів АТО та воїнів російсько-української війни, конкурс пісні і строю, конкурс малюнків (12.10), літературно-музична композиція до Дня української писемності та мови (09.11), урочистий захід до Дня Гідності і Свободи (21.11), заходи в рамках акції «16 днів проти насилля», загальношкільний виховний захід до Дня пам’яті жертв Голодомору (26.11), акція «Запали свічу» (26.11), уроки доброти (03.12), урочистий захід до Дня збройних сил України (06.12), флешмоб до Дня української хустки, привітання ліквідаторів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (14.12), загальношкільне свято до дня Святого Миколая (17.12), новорічні розваги (24.12), Різдвяна коляда (14-19.01), захід до Дня Соборності України, акція «Ланцюг єднання» (22.01), виховний захід до відзначення Дня Героїв Крут (29.01), пошта Святого Валентина до Дня усіх закоханих (14.02), вітання воїнів односельців до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02), виховний захід до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02), літературна композиція до Міжнародного дня рідної мови (21.02), Шевченківські читання та виховні заходи до відзначення дня народження Т.Г. Шевченка (09.03). Традиційно у нашому навчальному заході ми також відзначаємо Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (26.04), День пам’яті та примирення (08.05), День вишиванки (19.05) та День Матері (07.05), Міжнародний день захисту дітей (01.06) та свято останнього дзвоника (01.06), однак, цього річ, за умов загальнонаціонального карантину та військового стану, велика кількість заходів проводилася в онлайн режимі.

Потягом навчального року у заклад освіти проводилася робота учнівського самоврядування. За підтримки класних колективів та класних керівників учні школи брали участь у наступних заходах та проектах:

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

1.

Проведення свята 1 дзвоника та Першого уроку на патріотичну тематику 

01.09

2.

Олімпійський тиждень 

07.-11.09

3.

День фізичної культури та спорту

11.09

4.

Години класного керівники, бесіди до Дня рятівника 

17.09

5.

Участь в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

18.09

6.

Міжнародний день Миру: флешмоб «Дети України за мир!», конкурс малюнків на асфальт, конкурс малюнків 

21.09

7.

День партизанское славе

22.09

8.

День пам’яті жертв Бабкиного Яру, урок-реквієм «Уроки Бабиного Яру» для учнів 10-11 класів.

29.09

9.

Привітання вчителів-пенсіонерів до Міжнародного дня людей похилого віку 

02.10

10

   

11.

Участь у районному конкурсі малюнків «Наше майбутнє очима дітей» 

07.10

12.

Відеопривітання для воїнів АТО/ООС Обухівської селищної ради до Дня Захисника України. Заходи до Дня українського козацтва та Дня Захисника України. Проведення  спортивних змагань, військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» 

13.10

13.

   

14.

Проведення І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка 

23.10

15.

Урок-реквієм до Дня визволення України від нацистських загарбників, покладання квітів до пам’ятників на території селища  

28.10

16.

 

09.11

17.

День української мови та писемності, виховні години, Написання ювілейного ХХ радіо диктанту національної єдності. 

09.11

18.

Участь в інтерактивному конкурсі «Я - людина» 

19.11

19.

Заходи до відзначення Дня Гідності та Свободи, флешмоб за участю учнів та вчителів.

20.11

20.

Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору 

27.11 

21.

Заходи до Дня Збройних сил України

04.12

22. 

Акція «16 днів проти насилля»

10.12

23.

Акція привітання ліквідаторів ЧАЕС до Дня ліквідатора

14.12

24.

Загальношкільний захід до Дня Святого Миколая

18.12

25.

Новорічні розваги

21-31.12

26

Різдвяний проєкт «Коляда іде по світу»

14.01

27

«Україна колядує» до відзначення свята Водохреща

19.01

28

День Соборності України

21.01

29

День пам’яті героїв Крут

28.01

30

Міжнародний конкурс пам’яті Л. Українки «Змагаймося за нове життя»

07.02

31

День безпеки в Інтернеті

08.02

32

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15.02

33

Стрітення Господнє

15.02

34

День Героїв Небесної Сотні

18.02

35

Участь у  флешмобі#ГербУкраїни

20.02

36

Міжнародний день рідної мови

21.02

37

Міжнародний жіночий день

04.03

38

Захід до дня народження Т.Г. Шевченка «Шевченкове слово вічне…»

09.03

39

Всесвітній день Землі

18.03

40

Всеукраїнський онлайн флешмоб «Діти України за мир»

29.03.

41

Всесвітній день здоров’я

07.04

42

Всеукраїнський онлайн челенж «До ПЕРЕМОГИ»

20.04

43

Великодні традиції

14.04

44

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

26.04

45

День пам’яті та примирення

06.05

46

Єдиний Національній урок "Безпечна дорога додому"

17.05

47

День Європи в Україні

09.05

48

Флешмоб «Моє родинне дерево» у рамках Міжнародного дня сім’ї

13.05

49

Найкраще фото у вишиванці

18-19.05

50

День вишиванки

19.05

51

Конкурс патріотичного малюнку «Моя сім’я - моя країна»

20.05

52

Онлайн-марафон з фізичної культури «Рух-це здорово»

24.05.

53

«Країна твоїх прав»

28.05.

54

Всеукраїнський онлайн-конкурс з правового просвітництва «Конституція для всіх-і дорослих, і малих»

31.05.

55

Міжнародний день захисту дітей

01.06

56

Свято Останнього дзвоника

01.06

57

Урочисте вручення свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту учням 9 та 11-х класів

 

 

Уся робота колективу закладу освіти спрямована на виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії. З цією метою налагоджено використання державної символіки України, проведено ряд виховних заходів, що сприяли формуванню почуття патріотизму в школярів. 

         Актуальною була систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У освітньому процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота проводилася у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. В  виховних планах  класних керівників заплановані  заходи спрямовані на запобігання жорстокості та насиллю в дитячому середовищі: індивідуальні бесіди з учнями, батьками, «Твої права і обов’язки – азбука громадянина», консультації класного керівника «Рекомендації щодо психолого-педагогічної взаємодії з учнями», індивідуальне спілкування «Як поводитися в конфліктних ситуаціях», «Поведінка в екстремальних ситуаціях», «Єдині вимоги сім’ї і школи. Жорстоке поводження з дітьми», виховна година «Насильство поруч та як його уникнути», індивідуальні бесіди щодо атмосфери в сім’ї,  батьківські лекторії «Як уникнути конфліктів між батьками і дітьми», тематичні виховні години «Вчинок і мораль», «Щире спілкування і довіра», «Людські чесноти», виховна година «Насильство поруч та як його уникнути». 

Дітям  надано інформацію щодо консультацій, які здійснює Національна дитяча «гаряча лінія» за безкоштовним  номером 0-800-500-225 та коротким безкоштовним номером для абонентів КиївСтар та Лайфселл – 116 111.

Щодо реалізації Концепції превентивного виховання дітей і молоді були проведені  години спілкування, бесіди «Викресли булінг», «Шкільна травля», «Права свої знай та обов’язків не забувай». 

Було проведено акцію «16 днів проти насильства». За планом роботи  було створено Інформаційний дайджест «Я – проти насильства». 

Підсумком акції  для учнів 5-11 класів став традиційний флешмоб «Ми проти насилля. Ми за мир і дружбу», який був втіленням теплоти, взаєморозуміння та добра в учнівських відносинах з червоними стрічками, символом боротьби зі СНІДом, (обов’язкового атрибуту відповідних акцій) за участі інспекторів служби ювенальної превенціїї. 

На сайті закладу освіти розміщено корисні послання щодо теми антибулінгу.

На жаль, траплялися поодинокі випадки булінгу, які було виявлено і проведено відповідну роз'яснювальну роботу адміністрацією та психологом ліцею Обух Н.В.

Педагогічним колективом проводилася системна робота з організації контролю за відвідуванням учнями онлайн навчальних занять, а саме: вчителі щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після кожного уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення індивідуальних бесід з учнями та батьками. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їхніми батьками.

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи з таких позицій, у школі створено демократичну модель учнівського самоврядування. Його діяльність здійснюється за чітко складеними планами, засідань учнівської ради та кожного міністерства та комісій згідно графіка двічі на тиждень. Роботу учнівського самоврядування координує педагог-організатор Грек Іванна Євстафіївна.

Діяльність учнівського самоврядування в 2022-2023 навчальному  році була спрямована на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського парламенту були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів закладу освіти; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості (у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної роботи, співпраці з батьківським комітетом, міським центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами області; вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи; формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

Провідною лінією в освітній і виховній діяльності ліцею є волонтерська діяльність: педагогічним колективом, учнями і батьками  було зібрано і передано воїнам ЗСУ-165000 грн та продукти, які приносили самостійно за 2022-2023 навчальний рік.

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту, виконували свої обов’язки відповідно до приналежності до тої чи іншої комісії чи міністерства.

Проведена соціальна паспортизація класів, закладу освіти. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО. 

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 7-х, 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилася зустріч учнів 9-х та 11-х класів з працівниками служби Центру зайнятості та представниками ВУЗів для орієнтування у виборі професії за сучасних умов.

Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів. На кожному поверсі є чергові вчителі, класні керівники  супроводжують та знаходяться разом з дітьми.  Володіють інформацією про місце знаходження дітей в позаурочний час, залучають до гурткової роботи, в разі потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

Кращі учнівські колективи: 11 клас(класний керівник Сенець О.В.), 10-Б клас(класний керівник Шевченко Т.О.), 9-А клас(класнтий керівник Ткаченко О.І.),9-Б клас( класний керівник Грек І.Є.), 8-Б клас( класний керівник Лисенко С.М.), 7-Б клас( класний керівник Солдатенко Н.А), :-А клас(класний керівник Ільченко ЛП.), 6-Б клас( класний керівник Гладка т.І.), 5-А клас(класний керівник Грунт М.А.),5-В клас( класний керівник Дьоміна Я.В.), всі класні керівники 1-4 класів.

 

Виходячи із вищесказаного,

  Вважати виховну роботу у 2022-2023 навчальному році такою, що відповідає плану та реалізації Концепції національної школи в педагогічному процесі.

З огляду на ці обставини національно-патріотичне виховання є пріоритетним напрямком у роботі педагогів. Метою національно-патріотичного виховання є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян

Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.

Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадянської активності молодого покоління. Найкращою мотивацією до суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбуття. 

Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання учнівської молоді. Зберігаючи пам'ять про трагічні події своєї країни, людина не допустить, щоб історія повторилась. На сучасному етапі маємо виховати у молоді  пріоритет  загальнолюдських  цінностей  у  духовному  розвитку особистості  на національному підґрунті, допомогти оволодіти теоретичним характером знань та переконань в  усіх  галузях  науки,  моралі,  мистецтва,  релігії,  усвідомлено  вибирати  свої  соціальні переконання.

Педагогічний колектив закладу освіти застосовує різноманітні підходи до виховання учня як особистості, комплексно поєднуючи  всі форми виховання у систему для забезпечення досягнення кінцевої мети – конкурентоспроможного випускника та свідомого громадянина.

         Виховна діяльність закладу освіти у 2022-2023 навчальному році спрямована на підготовку учнів до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

Отже, вся наша робота спрямована на виховання молодої людини, яка б уміла вчитися, жити, працювати, була соціально зрілою, а головне - патріотом своєї держави. 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стратегічна ціль: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ – ЯКІСТЬ ОСВІТИ. ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ    

Головне завдання вчителя – забезпечити рівень навчальних досягнень і розвитку компетентностей на рівні Державних стандартів, безумовне виконання навчальних програм та планів. Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо:

Підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти;

 Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;

Забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору здобувачів освіти.

Стратегічна ціль:  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ

Робота педагогічного колективу  спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольнятиме запити учасників освітнього процесу, втілюючи Концепцію нової української школи.

Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб. Реалізація Концепції НУШ

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад освіти на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу, про що свідчать опитування учасників освітнього процесу. Якісний показник визначається за відсотком учнів, які мають достатній та високий рівні.

Головний колегіальний орган – педагогічна рада – працювала протягом навчального року над питанням забезпечення внутрішньої системи якості освіти. На засіданнях педради розглядалися питання розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення, ефективної діяльності закладу освіти. Освіта це не лише оцінки. Це і створене освітнє середовище, і оцінювання учнів на основі чітких критеріїв, педагогічна діяльність працівників, управлінські процеси.

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи з 2018 року. Цього року маємо перших випускників Нової української школи, які отримали свідоцтва за чотири роки навчання в початковій школі.   З  2022 року стартує новий етап  впровадження НУШ у базовій школі. Створено відповідне освітнє середовище в 1-4 класах НУШ.  Придбано дидактичні матеріали, парти,  ноутбуки, принтери. Вчителі, які працюють в 1-4, 5 класах, будуть працювати у 6 класі та адміністрація закладу  пройшли відповідну професійну підготовку. На даний час ведеться ґрунтовна робота щодо підготовки впровадження Державного стандарту у 5-6 класах.  Питання щодо результатів роботи початкової школи за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради. Впроваджується формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань.

Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями ліцею ми вважаємо: підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти; ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії; забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору учнів.

Протягом навчального року педагогічний колектив працював над  створенням єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє організувати ефективне дистанційне навчання, застосовувати в освітньому процесі нові ІКТ, здійснювати збір та обробку даних. В цей період вчителями і учнями зроблено значний крок вперед щодо дистанційної взаємодії через протиепідемічні обмеження та війни. В умовах воєнного часу  навчання з використанням дистанційних технологій стало найбільш безпечним способом організації навчання.  Педагогічний колектив спрямував зусилля на ефективне дистанційне навчання, підготувався технічно і методично, проведено роботу з батьками та здобувачами знань. На жаль,  значна частина учнів 5-11 класів через відсутність належного зв’язку, відсутності сучасних телефонів, ноутбуків не мали змоги відвідувати заняття. Проте за великого бажання батьків можна було знайти можливості для відвідування індивідуальних консультацій.

Стратегічна ціль: МЕТОДИЧНА РОБОТА  І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2022-2023 навчальному році значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

У І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад узяли участь 778 учасників 6-11-х класів, у ІІ етапі – 54 учасники, у ІІІ етапі- 12 учасників.

У І етапі конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України  взяли участь 25  робіт. Всі 25 учасників посіли призові місця у ІІ етапі (обласному) конкурсу.

Учасниками Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка в ІІ етапі стали 7 учнів, з них І місце – Емчігешева Марія, учениця 5-А класу, ІІ місце- Дворянова Софія, учениця 6-Б класу, І місце – Шевченко Аріна, учениця 7-Б класу, І місце- Шелудько Домініка, учениця 8-А класу, ІІ місце –Омельчук Поліна, учениця 9-А класу, І місце- Пащенко Аріанна, учениця 10-А класу, І місце –Лисенко Єва, учениця 11 класу.

Учасниками Всеукраїнського мовного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. П. Яцика в ІІ етапі стали 9 учнів, з них І місце –Аппарова Олександра, учениця 3-Б класу, І місце- Гезь Марія, учениця 4-Б класу, І місце-  Емчігешева Марія, учениця 5-А класу, І місце- Дворянова Софія, учениця 6-Б класу, І місце- Шевченко Аріна, учениця 7-Б класу, І місце- Мищишена Анастасія, учениця 8-А класу, І місце- Хлівна Марія, учениця 9-А класу, І місце- Пащенко Аріанна, учениця 10-А класу, І місце- Шурай Марія, учениця 11 класу.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що робота ліцею з обдарованими дітьми виконувалася згідно плану на належному рівні.

Протягом 2022-2023 навчального року педагогічні працівники закладу освіти працювали над загальношкільною науково-методичною проблемою Формування конкурентноспроможного випускника на засадах дитиноцентризму у наступних методичних об’єднаннях:

-предметів суспільно-гуманітарний циклу – керівник Шевченко Т.О.;

-предметів природничо-математичного циклу – керівник Ткаченко О.І.;

          -початкових класів – керівник Коваленко Н.В.;

-класних керівників – керівник Гладка Т.І..

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

Науково-методична рада закладу освіти забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» , «Ед-ера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Двоє  вчителів закладу освіти стали учасниками конкурсу «Учитель року-2023».  Руда О.В. –  в номінації «Початкові класи» стала учасником фінальних випробувань, Ткаченко В.Д.- в номінації «Захист України» став Лауреатом конкурсу.

Традиційним у закладі освіти залишилося проведення творчих тижнів учителів, які атестуються.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, нарад при директорі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив ліцею в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Стратегічна ціль: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Педагогічні працівники беруть участь в освітніх проєктах, інноваційній і дослідно-експериментальній роботі, впроваджують нові форми і методи роботи в педагогічній діяльності( Сенець О.В., Гладка Т.І., Шевченко Т.О., Гнатюк А.Д., Грунт М.А., Солдатенко Н.А., Дьоміна Я.В., Ткаченко О.І., Грек І.Є., Ільченко А.О., Міщенко Г.В. Коваленко Н.В., Тороп С.В., Полова В.І., Плікан В.Г., Руда О.В.).

Здобуття мережевої освіти;

Підвищення кваліфікації у онлайн режимі;

Використання під час уроків електронних засобів навчання;

Розміщення власних ресурсів на сайтах (Шевченко Т.О., Грунт М.А., Сенець О.В., Гладка Т.І.);

Створення тестів, дидактичних матеріалів для уроку (Шевченко Т.О., Гнатюк А.Д., Дьоміна Я.В., Ільченко А.О., Гладка Т.І.).

100% щорічно вчителі підвищують кваліфікацію відповідно до Плану підвищення кваліфікації.

 

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стратегічна ціль: ДОВІРА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Управлінська діяльність спрямована на забезпечення якості освіти на рівні Державних стандартів. В закладі освіти постійно відбувається моніторинг поставлених цілей даною стратегією. Формуються відносини довіри, прозорості, відкритості завдяки роботі сайту закладу освіти, груп у соціальних мережах закладу освіти та офіційної Facebook-сторінки закладу освіти (відповідальна- учитель інформатики Дьоміна Я.В., яка відповідально ставиться до заповнення сайту і заслуговує великої подяки).

Здійснюється ефективна кадрова політика, до викладацької діяльності залучені лише фахівці, які постійно підвищують свій професійний рівень. Використовуються онлайн-платформи для професійного самовдосконалення.

Педагоги залучаються до виставок передового педагогічного досвіду.

Здійснюється стимулювання професійної майстерності вчителів  відповідно до Положення про матеріальне стимулювання педагогічних працівників. Управлінські рішення приймаються на основі конструктивної співпраці, взаємодії з місцевою громадою, враховуються пропозиції учасників освітнього процесу.

Адміністрація закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання у співпраці з засновником.

Особливу увагу, як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти. За період 2022-2023 навчального року заклад освіти отримав для наших наймолодших школярів, другокласників,  новенькі шкільні меблі: парти та стільці, а також фарбу, щітки для проведення ремонтних робіт на І та ІІ поверхах ліцею.

 

В рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» отримали 10 ноутбуків, які були передані педагогічним працівникам для організації робочого місця педагогів (Гладка Т.І., Грек І.Є., Сенець О.В., Ільченко А.О., Грунт М.А., Шевченко Т.О., Ткаченко О.І., Солдатенко Н.А., Обух Н.В., Чеботарьов П.В.).

Також отримали ноутбуки і учні ліцею.

Заклад  освіти працює в режимі стабільності, ліміти на використання енерго- та газоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це огорожа закладу освіти,  поновлення навчального комп'ютерного обладнання, кожному учителю-ноутбук, побудова найпростішого укриття для учасників освітнього процесу. Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію

Ще однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад освіти має оприлюднювати. У нашому  закладі освіти створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу освіти постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті ліцею, є одним із інструментів організації дистанційного навчання (відповідальна-учитель інформатики-Дьоміна Я.В.). Шкільне життя  ліцею висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є більш популярною серед учнів та батьків.

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розроблена внутрішня система забезпечення якості освіти (протокол засідання педагогічної ради №1 від 31.08.2022 року), що включає критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, інклюзивного навчання тощо.

Проте повинна визнати, що моніторинг освітньої діяльності протягом 2022-2023 року здійснювався лише частково, що певною мірою пов’язано із карантинними обмеженнями та військовим станом. Цього навчального року адміністрацією ліцею здійснювалося вивчення системи роботи лише вчителів, що атестувалися, протягом навчального року вивчався стан викладання математики, інформатики, української мови, історії України та правознавства; ведення класних журналів 1-11 класів; здійснювалася перевірка ведення зошитів з української мови, з англійської мови, з математики. На основі перевірки складені аналітичні довідки, що підшиваються та зберігаються.

Стратегічна ціль: ПАРТНЕРСТВО В ОСВІТІ. РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

З метою впровадження в життя закладу освіти державно-громадської моделі управлін­ня  залучаються до  управління такі органи: загальношкільна конференція; рада профілактики правопорушень;  батьківський актив; адміністрація закладу освіти; педагогічна рада; рада трудового колективу; органи учнівського самоврядування.

Державно-громадське управління в освітньому закладі базується на принципах: демократичності; прозорості управлінських рішень; колегіальності; делегуванні повноважень; громадського обговорення важливих питань життя ліцею; звітності директора перед шкільною громадою та засновником.

Адміністрація закладу в партнерстві з органами місцевого самоврядування спрямовує свою діяльність на пошук ресурсів для розвитку закладу освіти, на вирішення проблем в межах їх повноважень.

Укладені договори з Митною академією, Хіміко-технологічним університетом, коледжами, ПТУ м. Дніпро про спільну діяльність.

 Вчителі закладу освіти  беруть участь у роботі органів місцевого самоврядування, громадському житті.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Створити якісно нові умови для  виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості, для продуктивної роботи Нової української школи.

 1. Підготовка до організованого початку нового навчального року в очному, змішаному режимі.
 2. Порушити клопотання перед засновником про:

 

- проведення якісного  облаштування  найпростішого укриття відповідно до вимог;

- забезпечити всіх вчителів ноутбуками-12шт., МФУ-8шт.

- проведення заміни освітлювальних приладів у бібліотеці, їдальні-24 шт.;

- виділення коштів на створення кабінетів фізики та хімії відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом МОН України від 29.04.2020 № 574.

- виділення коштів на оновлення комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики з технічними характеристиками, що відповідають потребам освітньої програми; встановлення контент-фільтрів, антивірусних програм на шкільні комп’ютери для безпечного доступу до мережі Інтернет.

3. Запровадити електронний документообіг: електронні журнали, щоденники у 2023-2024 навчальному році.

4. Розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інших, крім класно-урочної, форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: дистанційного, змішаного навчання.

5. Обов’язкове оприлюднення критеріїв оцінювання на сайті ліцею.

6. Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання постійного зворотного зв’язку від учнів у процесі оцінювання.

7. Впровадження формувального оцінювання в 5 -11 класах.

8. Урізноманітнювати  форми роботи використання вчителями для впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі.

10. Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно до Державних стандартів.

11. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів.

14. Неухильно дотримуватись принципів академічної доброчесності та власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, які відповідають віковим можливостям учнів).

 15. Інформувати учнів та батьків  про необхідність дотримання академічної доброчесності: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, чесність здобуття оцінок тощо).

16.  Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів, ставити проблемні питання, на які немає готової відповіді в підручнику чи інших джерелах.

17.  Виконання дослідницьких і творчих завдань, проєктів.

18. Підвищувати якість природничо-математичної освіти, впроваджуючи STEM-навчання.

19. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів шляхом виконання річного плану підвищення кваліфікації, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду. Сприяти участі вчителів, учнів у науковій, дослідницькій, пошуковій роботі на базі  закладу освіти.

20. Педпрацівникам створювати та  розміщувати на освітніх сайтах власні розробки, публікації; створити власне електронне портфоліо.

21. Створити банк інновацій в ліцеї.

22. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти на 2022-2027 роки.

23. Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-матеріальної бази згідно зі  Стратегією.

24. Працювати над ефективною взаємодією органів громадського самоврядування та керівництва закладу освіти.

25. Управлінські рішення приймати з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу. Посилити залучення всіх учасників освітнього процесу до розроблення внутрішніх документів, планів, заходів.

26. З метою забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, оновити сайт закладу освіти. Забезпечувати своєчасність розміщення інформації.

27. Посилити роботу з підготовки до реалізації проєкту профільної школи (10-12 класи).

28. Чималі зусилля плануємо докласти для покращення процесу дистанційного навчання. Для більш ефективної комунікації з батьками учнів необхідно в усіх класах до 1-го вересня запровадити електронні журнали, що дасть можливість батькам відслідковувати результативність навчання дітей в дистанційному форматі. Достатньо проблемним залишається питання щодо організації навчання та проведення корекційних занять у дистанційному форматі для учнів із особливими освітніми потребами.